Välkommen till UVF

Upplands Vårdgivarförening är en intresseförening för HVB-hem med verksamhet lokaliserad i Uppland. Föreningen bildades 1940 och har idag 4 medlemmar med totalt 49 platser.

Upplands Vårdgivarförening är en intresseförening med idag fyra medlemshem och ett boendeunderlag på 49 personer. Samtliga medlemmar är också med i Svenska Vård.

SYFTE

Föreningen har till ändamål
att främja medlemmarnas intressen i frågor som står i samband med kommuners uppdrag
att bereda personer med psykiska och sociala funktionshinder,
vård, omsorg och rehabilitering på våra enheter.

Föreningen ska vara
ett forum för samarbete, förkovran, tanke- och idéutbyten mellan medlemmarna samt motverka isolering.

Föreningen skall
genom att befrämja erfarenhetsutbyte, metodutveckling och gemensam utbildning verka för utveckling och fördjupning i vård och rehabilitering av psykiskt funktionshindrade samt i övrigt främja vård och därmed sammanhängande ärenden.

MÖTEN

Under året är intentionen att det hålls fyra träffar samt ett årsmöte.

FORTBILDNING

Varje vår och höst hålls minst en gemensam föreläsning/utbildning per termin.

ÖVRIGT

Gemensam hemsida www.uvf.se där samtliga hem är representerade.

Fortsatt avtal med Hela Företagshälsovård AB och Krisjour.

Medlemskap i Svenska vård, www.svenskavard.se

för HVB-hem lokaliserade i Uppland