Om UVF

 

Upplands Vårdgivarförening är en intresseförening för HVB-hem med verksamhet lokaliserad i Uppland. Föreningen bildades 1940 och har idag fyra medlemmar.

Ändamålet med föreningen är:
• Att öka möjligheterna till aktiv och meningsfull sysselsättning för boende
• Att marknadsföra medlemmarnas gemensamma intressen
• Att verka för samarbete mellan medlemmarna och vara talesman i gemensamma frågor gentemot myndigheter och dylikt
• Att verka för god miljö inom medlemmarnas intresseområde
• Att intitiera och stödja en positiv utveckling av medlemmarnas arbete och därmed verka för att skapa möjligheter till sysselsättning för de boende
• Att verka för utveckling och fördjupning av personalens arbetsmetoder genom att befrämja erfarenhetsutbyte, metodutveckling och gemensam utbildning
• Att förenkla placeringsproceduren för uppdragsgivare genom att alltid hålla en uppdaterad information om lediga platser hos våra medlemmar

HISTORIA

Familjevården startade sedan Kungl. Maj:t genom nådigt brev av den 10 juni 1903 medgivit organiserad familjevård i Korsberga, vilken skulle stå under överläkare Lindells beskydd, verksam vid Växjö hospital, sedan kungörelsen om familjevårdens igångsättande blivit uppläst i Korsberga kyrka.

Inte mindre än tjugoen hem togs i bruk för ett femtiotal patienter.

I Stockholm bildades på privat initiativ en hjälpförening för psykiskt sjuka i mitten av 1910-talet, som på 1920-talet under namnet “Stockholms familjevårdskoloni” började ha några sjuka “utackorderade” i lantbrukarhem i Uppland. Från 1933 administrerades familjevården av Stockholms sjukhusdirektion.

I januari 1971 blev det Stockholms Läns Landstings familjevård. Avtalen tecknades mellan Stockholms Läns Landsting, Nordöstra sjukvårdsområde respektive Centrala Stockholms sjukvårdsområde och Stockholms läns vårdgivarförening. I samråd mellan patient, läkare, kurator och eventuell anhörig avgjordes om patienten kan vårdas inom familjevården och i så fall i vilket vårdgivarhem som kunde passa bäst.

Under 1996 blev alla hem uppsagda av Stockholms Läns Landsting. Nu skulle alla Familjevårdshem begära tillstånd från Länsstyrelsen för att få fortsätta driva enskild verksamhet. De flesta hem som fick tillstånd blev HVB-hem (hem för vård och boende).

Det finns några enstaka familjehem kvar som har fyra eller färre boende.

Varje enskilt hem tecknar numera individuella avtal med kommuner och stadsdelsnämnder.

Det finns gamla stadgar för Stockholms stads Vårdgivareförening u.p.a. Dom stadgarna blev godkända av föreningen vid ett möte den 30 juni 1940. Senare ändrades namnet till Stockholms läns vårdgivareförening/intresseförening den 2 februari 1976.

I stadgar från 12 november 1997 var föreningens namn Upplands vårdgivarförening – intresseförening. Så ni ser att föreningen har varit i gång länge fast under lite olika namn.

Man kan ju säga att föreningen startade på 40-talet, kanske ännu längre tillbaka.

I föreningens regim anordnas kurser, utbildningar, seminarier och gemensamma träffar.

för HVB-hem lokaliserade i Uppland