Edebohemmet AB

04edebohemmet001rez

MÅLGRUPP
Vi riktar oss till män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt med varierande psykiska och sociala funktionshinder. Ångestproblematik och självskadebeteende. Dubbeldiagnoser (samsjuklighet) t.ex. psykiatrisk diagnos med någon form av missbruk, men nödvändigtvis inte dominerande. Vi tar även emot klienter under LPT, LRV och LVM permissioner. Vi utför drogtester, avgiftning och abstinensbehandling under ansvar av läkare och sjuksköterska. Edebohemmet har bemanning dygnet runt.

VÅRDINNEHÅLL
Edebohemmet följer evidensbaserade vetenskapliga metoder och rekommendationer under ledning av bl.a. psykiatrihandledare, specialistläkare och sjuksköterska. Tillgång till hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå finns på plats dygnet runt. Sjuksköterska finns på olats alla vardagar. Konsultläkare (PAL) gör regelbundna besök. För övrigt finns avtal med specialistläkare genom Norrtälje psykiatriska sektor. Samtliga boende är listade på vårdcentralen i Hallstavik. Etablerad kontakt finns med tandvården och fotvård. Dokumentation förs enligt psyk- VIPS modellen i journalsystem Infosoc. Vi arbetar med kontaktmannaskap och individuella vårdplaner. Tillgång till träningsboende och växelvård finns.

VÄRDEGRUND
Vi använder en holistisk människosyn som värdegrund i vår behandling och vårt bemötande. Det vill säga att vi ser till hela människan och tar hänsyn till alla aspekter för att se och förstå varje enskild individ. I behandlingsarbetet tillämpas framförallt den kognitiva psykoterapin och beteendeaktiveringen dvs. kognitiv beteendeterapi som grund i tanke och förhållningssätt. Fokus ligger på att förändra tankar, beteende och handlingar som orsakar den enskilde individen ett handikapp. Detta är också den metod som det finns mest evidensbaserad fakta om.

MÅLSÄTTNING
Ambitionen är att utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och den enskilde individens förutsättningar arbeta för ett självständigare liv med optimal hälsa. Att varje enskild individ skall bygga upp en stabil grund för att kunna använda sina egna resurser på ett så bra sätt som möjligt.

PERSONAL
Personalgruppen är fast och stabil vilket ger kontinuitet och trygghet för våra boende. Könsfördelningen är 6 kvinnor och 6 män. Samtliga omvårdnadspersonal har adekvat psykiatriutbildning, flera med erfarenhet från missbruksvård. Sjuksköterska/or finns alla vardagar med beredskap kvällar, nätter och helger. Fortlöpande utbildning och handledning för personal ombesörjs internt utav psykiatrihandledare, samt genom externa kurser och föreläsningar via bl.a. Upplands vårdgivarförening.

AKTIVITETS- OCH SYSSELSÄTTNING
Sedan 2003 har vi haft förmånen att ha tillgång till Kvarnen som är ett arbets- och träffcenter för psykiskt handikappade. Detta har givit våra boende tillgång till varierande sysselsättning/aktiviteter. Kvarnen sköts i kommunens regi och har personal på plats vardagar. Verksamheten riktar sig till personer med varierande psykiska och sociala handikapp. Här finns möjlighet till att bl.a. delta i snickeri, data, målning, textil, matlagning m.m. Dessutom finns ett mindre kafé. Härifrån ges också möjlighet till planerade resor/utflykter i syfte att öka den sociala kontakten. Vi kan också ordna med individuellt anpassad sysselsättning/arbete externt. ADL träning ingår alltid i den löpande planeringen. Vi erbjuder även externt kurser/cirklar genom ABF för den som vill. Innehållet är bl.a. konst och bild, engelska, matematik, svenska, minnesträning m.m. Ridning och stallarbete de som önskar. Internt finns aktivitetshandledare 4 tim dagligen som i träningssyfte håller morgonsamling och samplanerar matplanering och köksarbete, resor, utflykter, datautbildning, sällskapsspel och musikstunder etc. Träning i utslussningslägenheterna sköts av kontaktpersonerna. Genom Upplands vårdgivarförening (UVF) finns ett samarbete som syftar till att med gemensamma resurser öka de boendes möjlighet till sysselsättning/aktiviteter.  Från Edebohemmets sida görs återkommande en inventering över vilka sysselsättningar/aktiviteter som kan kopplas till verksamheten.

FÖRSTRÖELSE
Som ett led i den sociala träningen och förnöjelsen anordnas utflykter och resor. Beslut om resor, resmål, utflykter m.m. tas på morgonsamlingar eller boenderådsmöten som ger möjlighet åt de boende att själva komma med förslag och idéer.

TILLSTÅND
Den 5 feb. 2003 Tillstånd beviljat av Länsstyrelsen enl. 7 kap. 1§ punkt 1 socialtjänstlagen (SOL) för 15 platser för Hem för vård eller boende.
Kollektivavtal finns med SKAF och SHSTF. Den 20 sept. 2001 anmäld och registrerad hälso- och sjukvård t.o.m. sjuksköterskenivå, enl. lagen (1998:531) på hälso- och sjukvårdens område (LYHS).

GEOGRAFISKT LÄGE OCH PLATSANTAL
Edebohemmet ligger lantligt i utkanten av det lilla samhället Edebo i Roslagen 4 km söder om Hävrödal , 7 km söder om Hallstavik, 3,7 mil norr om Norrtälje, ca. 8,5 mil till Stockholm och Uppsala, 550 m till busshållplats. Vi har varit verksamma inom psykiatrin sedan 1977.Vi har därmed en lång erfarenhet av psykiatriskt rehabiliterings- och habiliteringsarbete. Vi har Länsstyrelsens tillstånd och är medlem i Svenska vård och vårdföretagarna.

UPPTAGNINGSOMRÅDE
Hela riket. Prioritering görs för ramavtal.

RAMAVTAL
Ramavtal finns med Stockholms stads samtliga stadsdelsförvaltningar (Bromma SDF, Enskede-Årsta-Vantörs SDF, Farsta SDF, Hägersten-Liljaholmens SDF, Hässelby-Vällingby SDF, Kungsholmens SDF, Norrmalms SDF, Rinkeby-Kista SDF, Skarpnäcks SDF, Skärholmens SDF, Spånga-Tensta SDF, Södermalms SDF, Älvsjö SDF, Östermalms SDF). Eckerö, Sigtuna, Upplands- Väsby och Upplands- Bro kommuner. Lidingö stad och Solna stad. Sundsvall, Timrå, Härnösand, Sollefteå, Kramfors, Ånge och Örnsköldsviks kommuner samt Landstinget i Västernorrland. Individuella avtal kan skrivas.

ruta_fylld4    1. Män 20-
ruta_fylld4    2. Kvinnor 20-
ruta_fylld4    3. Lätt till måttligt psykiskt vårdbehov
ruta_fylld4    4. Tyngre psykiskt vårdbehov
ruta_tom4    5. Äldre långtidssjuka
ruta_tom4    6. Missbruk (ej i akut fas)
ruta_fylld4    7. Missbruk (ej i akut fas) psykiatri i kombination
ruta_fylld4    8. Dubbeldiagnoser
ruta_tom4    9. Konvalescensvård
ruta_tom4 10. Växelvård
ruta_tom4 11. Lättare förståndshandikappad
ruta_fylld4 12. Psykiska sjukdomar
ruta_fylld4 13. Personlighetsstörning
ruta_fylld4 14. Schizofreni
ruta_fylld4 15. Psykoser
ruta_tom4  16. Neuroser
ruta_fylld4 17. Sociala problem

Insats-/vårdform, boende enl SoL
ruta_fylld4   1. Vård/behandling
ruta_fylld4   2. Omvårdnad
ruta_fylld4   3. Korttidsboende
ruta_fylld4   4. Träningslägenhet
ruta_tom4   5. Handikappanpassat
ruta_fylld4   6. Delvis handikappanpassat

ruta_fylld4        LPT och LVM perm.

_______________________________________________________

Adress:                          Edebohemmet AB
                                           Vamby 34, 763 91 HALLSTAVIK
Telefon:                         0175-222 50
Mobil:                            070-392 72 48
Huvudman :                Edebohemmet AB
E-post:                           edebohemmet@edebohemmet.se
Hemsida:                      www.edebohemmet.se

Verksamhetsansvarig är Leopold Bredenberg

för HVB-hem lokaliserade i Uppland